joomla templates top joomla templates template joomla

Raport o spotkaniach biznesowych w Warszawie

włącz . Opublikowano w Warszawa wiadomości

Według raportu "Przemysł spotkań w Warszawie 2009", Warszawa cieszy się coraz większą renomą jako miejsce do organizowania spotkań biznesowych.

Stołeczne Biuro Turystyki po raz trzeci przygotowało raport analizujący spotkania biznesowe zorganizowane w Warszawie w 2008 roku oraz przedstawia pozycję Warszawy w rankingach międzynarodowych organizacji przemysłu spotkań tj. Union of International Associations (UIA) oraz International Congress & Convention Association (ICCA).

 

Raport zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 

   1. Warszawa w rankingach międzynarodowych organizacji przemysłu spotkań
   2. Analiza ilościowa (liczba uczestników według tematu i rodzaju spotkania, liczba spotkań, klasyfikacja spotkań i wydarzeń biznesowych)
   3. Analiza jakościowa (kategoria i rodzaj spotkań, kraj pochodzenia uczestników)
   4. Analiza ekonomiczna spotkań i wydarzeń biznesowych w Warszawie w roku 2008

 

W opracowaniu wzięto pod uwagę 4100 wydarzeń biznesowych jakie odbyły się w stolicy w poprzednim roku.

 

W pierwszym wydaniu opisano 150 wydarzeń, w drugim 650 w tym roku ilość danych byłą zdecydowanie obszerniejsza.
Stało się tak, że co raz więcej hoteli udostępnia swoje dane

 

Mamy nadzieję – zaznaczył Krzysztof Celuch autor raportu – że informacja o tym, że co roku powstaje taki raport będzie się upowszechniać, co pozwoli na opisanie w 4 edycji co najmniej 10 tysięcy zgłoszonych przez organizatorów wydarzeń.

 

W Warszawie najczęstsze są spotkania korporacyjne i konferencje medyczne.

Raport pokazuje, że najczęstszymi gośćmi spotkań służbowych w Warszawie są goście z Singapuru, Paryża, Wiednia i Brukseli, a najwięcej spotkań odbywa się w styczniu, lutym, marcu oraz kwietniu.
Lipiec i grudzień są najmniej popularnymi miesiącami.

 

Turystyka biznesowa to co raz ważniejsza pozycja w budżecie miasta. Uzupełnia się ona mocno z turystyką wypoczynkową, bo organizowana jest poza sezonem. Dzięki temu zapotrzebowanie na hotele jest przez cały rok.

 

Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2009

 

    * Autor: Krzysztof Celuch


Opracowanie analizy ekonomicznej

 

    * prof. dr hab. Ewa Dziedzic
    * prof. dr hab. Hanna Zawistowska
      Szkoła Główna Handlowa

 

Spis treści Raportu:

 

   1. Warszawa w rankingach międzynarodowych organizacji przemysłu spotkań
   2. Liczba spotkań w Warszawie w latach 1997-2007 według International Congress & Convention Association (ICCA)
   3. Liczba spotkań w Warszawie w latach 2002-2007 według Union of International Association (UIA)
   4. Porównanie statystyk ICCA oraz UIA w latach 2002-2007 dla Warszawy
   5. Wykaz spotkań międzynarodowych stowarzyszeń w Warszawie w 2008 roku według ICCA
   6. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2008 roku
   7. Analiza ilościowa (liczba uczestników według tematu i rodzaju spotkania, liczba spotkań, klasyfikacja spotkań i wydarzeń biznesowych)
   8. Analiza jakościowa (kategoria i rodzaj spotkań, kraj pochodzenia uczestników)
   9. Analiza ekonomiczna spotkań i wydarzeń biznesowych
  10. w Warszawie w roku 2008 (próba oceny)
  11. Wpływ przemysłu spotkań na działalność bazy hotelarskiej w Warszawie
  12. Wkład przemysłu spotkań w gospodarkę Warszawy w 2008 roku
  13. Podsumowanie
  14. Wykaz spotkań międzynarodowych stowarzyszeń w Warszawie w 2009 roku według ICCA
  15. Baza noclegowa Warszawy – hotele
  16. Wykaz podmiotów biorących udział w Raporcie

Wyjątki z raportu:

 

    * Uwzględniając tendencję rosnącą przyjęto, że 2008 roku obciążenie z tytułu podatku dochodowego przekazane do budżetu miasta stanowiły ok. 1 proc. przychodów uzyskanych przez przedsiębiorców. Jeśli zatem przyjąć, że w 2008 roku przemysł spotkań przyniósł branży hotelowej w Warszawie przychody w wysokości 215 mln zł, to oznacza to, że wpływy do budżetu miasta wyniosły ok. 875 tys. zł.

 

    * Budżet Warszawy uzyskuje także wpływy z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych zatrudnionych w bazie hotelowej dzięki obsłudze przemysłu spotkań. Uwzględniając oszacowaną w poprzednim punkcie liczbę miejsc pracy, przeciętną płacę w sekcji H w Warszawie w 2008 roku (2776,57 PLN miesięcznie oraz przeciętne faktyczne stawki podatku PIT w 2007 r. można obliczyć, że wpływy do budżetu miasta wyniosły ok. 1 950 tys. zł.

 

    * Dodatkowym śródłem dochodów generowanych przez przemysł spotkań mogłyby być wpływy z opłaty miejscowej, powiązanej z korzystaniem z noclegów, jednakże w Warszawie taka opłata nie jest pobierana.


      Przemysł spotkań wywiera istotny wpływ na wysokość wpływów z podatku od nieruchomości, pobieranego na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.7). Wymaga on bowiem dodatkowej powierzchni – sal konferencyjnych. Rada miasta określa wysokość podatków od budynków lub ich części: w tym od pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie takiej działalności. W 2008 roku stawka ta wynosiła19,01 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej, a w 2009 wzrosła do 19,81 zł.


    * Z informacji zamieszczonych w katalogu „Let’s meet in Warsaw. Warsaw conference & gala dinner venues„ (edycja 2008) na temat 73 obiektów wynika, że w 31 hotelach kategorii od 3 do 5 gwiazdek ogólna powierzchnia sal konferencyjnych wyniosła 24 637,7 m kw. Zatem, wpływy z po datku od nieruchomości z tego tytułu stanowiły w 2008 r. kwotę 468 362,67 zł (por. tab. 22).

    * Przemysł spotkań spowodował powstanie i rozwój obiektów konferencyjnych. Z danych dotyczących 17 takich obiektów ujętych w wymienionym katalogu wynika, że łączna powierzchnia sal konferencyjnych, którymi dysponowały wyniosła 51 416,5 m kw., co wygenerowało wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości ok. 977 427,66 zł (tab. 22).

    * W katalogu uwzględniono również sale konferencyjne znajdujące się w 17 zabytkowych obiektach. Ich powierzchnia wynosi 15 134,1 m kw., zatem wpływy z podatku od nieruchomości do budżetu miasta z tego tytułu wyniosły w 2008 roku 287 699,24 zł.

    * Kolejną grupą obiektów uwzględnioną w katalogu były obiekty akademickie.
      Takich obiektów było osiem, a łączna powierzchnia znajdujących się w nich sal konferencyjnych wynosi 12 707,0 m kw. W 2008 roku wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły z tego tytułu 241 560,07 zł.

    * Uwzględniając fakt, że w powyższym wyliczeniu nie ujęto wszystkich obiektów, w których znajdują się sale konferencyjne, należy stwierdzić, że sale konferencyjne generowały w 2008 roku ponad 2 mln zł wpływów z podatku od nieruchomości

    * Reasumując, w 2008 roku łączne wpływy podatkowe budżetu Warszawy z tytułu obsługi przemysłu spotkań przez obiekty hotelowe wyniosły 3 293 tys. zł. Dodatkowo, oszacowano wpływy z podatku od nieruchomości od pozostałych obiektów konferencyjnych – wyniosły one ok. 1 506 686,97 tys. zł (por. tab. 23).

    * Obok przedstawionych wymiernych efektów trzeba także pamiętać o efektach trudno mierzalnych, takich jak wpływ na dywersyfikację gospodarki Warszawy, przede wszystkim dzięki poprawie warunków działania obiektów hotelowych, gastronomicznych, przewoźników, itp. oraz popularyzację wiedzy na temat miasta i jego wizerunku.

    * To ostatnie dotyczy zwłaszcza organizacji w Warszawie imprez o znaczeniu międzynarodowym.
      Jeśli chodzi o przedstawioną analizę ekonomiczną, to ze względu na brak danych zbieranych bezpośrednio wśród uczestników, nie uwzględniono w niej wpływów wszystkich podmiotów gospodarczych zajmujących się obsługą uczestników spotkań i wydarzeń biznesowych.

    * Ponadto, analiza obejmuje tylko bezpośrednie efekty ekonomiczne przemysłu spotkań, tzn. nie ujęto w niej korzyści uzyskiwanych przez podmioty zaopatrujące hotele, np. w żywność, czy niezbędny sprzęt. Uwzględnienie tego rodzaju efektów, nazywanych efektami pośrednimi, wymagałoby dysponowania modelem ekonometrycznym gospodarki Warszawy.

    * Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2009 to publikacja, która po raz kolejny udowadnia, że Warszawa jest miastem biznesu i spotkań, a coraz większa liczba odbywających się na jej terenie kongresów i wydarzeń korporacyjnych pozwala twierdzić, że europejscy i światowi organizatorzy spotkań również to zauważyli.

    * Prawie 1,2 mln uczestników, którzy wzięli udział w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych w Warszawie w 2008 roku, z czego prawie 370 tys. uczestników kongresów, konferencji oraz spotkań stowarzyszeń to liczby, które potwierdzają, że Warszawa jest miastem spotkań.

    * 96 proc. wszystkich omawianych uczestników w stolicy Polski spędziła mniej niż 4 dni i najchętniej wybierało marzec (193 960 tys.) oraz wrzesień (122 036 tys.).

    * Raport dotyczący 2008 roku pokazał również bardzo mocną pozycję wydarzeń korporacyjnych, które w skali wszystkich omawianych spotkań i wydarzeń biznesowych stanowią 61 proc.

    * Ponadto dokładnie zostały określone rodzaje, z czego najsilniejszą grupą okazały się spotkania i wydarzenia medyczne, których odbyło się 1701 (41 proc.). Warszawa coraz silniej buduje swój wizerunek miasta spotkań, nadal jednak prowadzone badania mogą pokazać jedynie fragment omawianego zjawiska.

    * Warto zwrócić uwagę na fakt, że Raport Przemysł spotkań w Warszawie 2009 powstał dzięki współpracy Warsaw Convention Bureau z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz uczelnią akademicką, co świadczy o budowaniu nowej jakości w ramach warszawskiego przemysłu spotkań. Daje to podstawy do stwierdzenie, że kolejne opracowania będą bogatsze merytorycznie i będą dotyczyły większej liczby obiektów.

Baza hotelowa Warszawy

Kategoria  

 Liczba obiektów

 Liczba pokoi

 5*

11

 3161

 4*

8

 2435

 3*

20

 2881

 2*

18

 1452

 1*

9

 1040Razem 66 obiektów z 10 969 pokojami
(stan 02.07.2009)
Źródło: Opracowanie własne autora raportu na podstawie danych WCB
 

Opublikowal: Michał Pawlik